Adera Kapital AB (organisationsnummer 556823-5302) står under Finansinspektionens tillsyn och granskas kontinuerligt inom ramen för våra tillstånd. Som kund kan du därför alltid känna dig trygg att dina affärer hanteras på ett regelrätt och på ett professionellt sätt.

Vi har tillstånd för

• Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
• Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
• Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
• Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

Samtliga av Adera Kapitals rådgivare är diplomerade försäkringsförmedlare och licensierade enligt Swedsec. Det innebära att våra rådgivare har dokumenterad kunskap och lämplighet att förmedla och rådgiva inom ramarna för finansmarknaden.

Svensk Värdepappersservice

Adera Kapital AB är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Ladda gärna ner och läs dokumenten

Kundinformation – Adera Kapital AB

Information om avgifter och ersättningar

Viktig information till dig som kund hos Adera Kapital AB

Viktig information gällande intressekonflikter och ersättning

Klagomål

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Adera Kapitals klagomålsansvarig:

Kundklagomålsansvarig – Försäkringar

Jesper Hedin
Adera Kapital AB
Fiskhamnspromenaden 11A. 211 18 Malmö
040-616 07 01
E-post: jesper.hedin@aderakapital.se

Kundklagomålsansvarig – Värdepapper

Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
081-213 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.

Tillstånd från

Aderas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag: IF Skadeförsäkring AB (516401-8102), 106 80 Stockholm, Tel: 0771-43 00 00, www.if.se Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot för­säkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna och räddningskostnader (med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Ifs personal).

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 120 200 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år, med början 2007.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

– Minst 2 240 400 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10

– Minst 3 360 600 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20

– Minst 4 480 800 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20

Självrisken är SEK 80 000